News4

ทีโอที รับมอบเงินค่าบริการจาก AWN ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม พร้อมค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

วันนี้ (1 ก.ค.2559) นายเชาว์ พันธุ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร บมจ.ทีโอที รับมอบเช็คค่าใช้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมและค่าใช้เครื่อง/อุปกรณ์โทรคมนาคม จาก นายสิทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) โดยมีนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร บมจ.ทีโอที ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมและค่าใช้เครื่อง/อุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHzของ บมจ.ทีโอที โดยการให้บริการครั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) จะชำระเงินค่าใช้บริการล่วงหน้าเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าประมาณ485,333,333 บาทต่อเดือน รวมถึงการรับภาระค่าบำรุงรักษา ค่าเช่าที่ดิน และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวเป็นการนำทรัพยากรมาสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับ ทีโอที ตามนโนบาย คนร.