สมัครตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. 1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก
 2. 2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
 3. 3. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย

 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2716-3565 โทรสาร 0-2716-3566
 3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี้
  • โดยตนเอง
  • โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • โดยไปรษณีย์ : บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 131  ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250
 4. การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (ราคาไม่รวมภาษี)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย พร้อมลงนามตามเงื่อนไข

เอกสาร มี ไม่มี หมายเหตุ
1.หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. ภพ. 20หรือทะเบียนการค้า
3.บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
5. แผนที่ตั้งสำนักงาน
6. สำเนาสมุดธนาคาร